Every dog deserves a good home               
 


Voorwaarden/Contractregels

1. Verzorging
a) De koper zal op zijn/haar kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en goede huisvesting.

2. Medisch
a) De verkoper verplicht zich de koper uitgebreid en eerlijk te informeren over de
gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van de overdracht. De koper is op de hoogte van de mogelijke mediterrane hondenziekten en eventuele testuitslagen. De koper realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond.

b) De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. Het is de koper verboden op de hond euthanasie te plegen of laten plegen, zonder overleg met verkoper, tenzij er sprake is van ongeval, dwingende reden of op strikt advies van de dierenarts. In die gevallen dient achteraf een verklaring van de dierenarts aan de verkoper te worden overlegd.

c) Alle honden worden in het buitenland door een dierenarts nagekeken, o.a. op lichamelijke gebreken, De adoptant aanvaardt echter de mogelijkheid dat een lichamelijk gebrek in de toekomst ontdekt kan worden. Deze is vaak ontstaan door het zware leven in het land van herkomst, De adoptant beseft dat de hierdoor ontstane dierenartskosten niet vanzelfsprekend verhaald kunnen worden op de Stichting.

d) Wij streven ernaar dat alle teefjes/reuen ouder dan 1 jaar gesteriliseerd/gecastreerd zijn, Indien een teefje/reu ten tijde van plaatsing te jong is om gesteriliseerd/gecastreerd te zijn, dient u dit binnen een jaar na adoptie gedaan te hebben. Na de sterilisatie/castratie, dient u ons hier binnen een week van op de hoogte te stellen.

3. Registratie en informatie
a) De koper is verplicht om binnen 2 weken na de overdracht de importmelding te doen en daarna de chip te registreren. De importmelding dient door een dierenarts te gebeuren, in een van de, door de overheid/rvo, goedgekeurde portalen. Hiervoor zal bij overdracht een machtiging verstrekt worden. De importmelding en chipregistratie van de hond zijn wettelijk verplicht. Wij hebben een kopie van deze registratie nodig voor onze administratie. Deze kan naar administratie@pawsrescueteam.nl gemaild worden.

b) De koper wordt verzocht bij verhuizing binnen 2 weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de verkoper. Dit geldt ook voor een wijziging van het e-mailadres.

c) De koper ontslaat de verkoper van alle aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.

d) Het is de koper absoluut verboden de hond te verduisteren, verkopen of weg te geven, nog aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van verkoper. Zonder deze schriftelijke toestemming mag de hond nooit van eigenaar verwisselen. Zie overig 4b.

e) Voor de veiligheid van de hond en ter voorkoming van ontsnapping is het tijdens de eerste 6 maanden niet toegestaan de hond buiten los te laten lopen. De hond moet op straat ten allen tijde aangelijnd zijn. Het gebruik van een uitrolbare flexilijn hierbij is ten strengste verboden.

4. Overige
a) Blijkt dat de koper de hond niet langer kan houden, door welke omstandigheden ook, is de koper verplicht dit door te geven aan de verkoper. De verkoper zal samen met u alles in het werk stellen om een oplossing te zoeken en indien mogelijk de hond te herplaatsen. Echter als de hond niet langer door de koper kan worden verzorgd tot er een gezamenlijke oplossing gevonden is, dan is de koper zelf verantwoordelijk om een tijdelijke opvang te regelen inclusief de eventuele kosten daarvan. Indien de hond herplaatst kan worden dan zal de koper een afstandsverklaring voor de hond ondertekenen. De koper zal geen rechten meer doen gelden ten aanzien van de hond, van verkoper en de nieuwe koper.

b) Indien en voor zover koper de hond niet langer de benodigde zorg kan bieden, die de hond nodig heeft, verleent koper reeds nu voor als dan een onherroepelijk recht van 1ste terug koop aan verkoper. Dat betekent dat het de koper niet is toegestaan om de hond aan een ander dan de verkoper te verkopen, zonder dat de hond eerst aan verkoper te koop is aangeboden. Partijen komen reeds nu voor alsdan overeen dat in het geval verkoper gebruikt maakt van het recht van 1ste koop de koopsom alsdan € 0.00 zal zijn. Deze koopsom wordt gerechtvaardigd door de kosten die verkoper in dat geval zal moeten maken om de hond opnieuw te herplaatsen en de tot de herplaatsing door hem te maken kosten van levensonderhoud en verzorging.

c) De verkoper verplicht zich om, in overleg met de koper, zowel voor als na plaatsing contact op te nemen met de koper. Dit om zich ervan te verzekeren dat de hond gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De koper verklaart zich bereid om hier aan mee te werken.

d) De verkoper verklaart zich te allen tijde bereid om, ook na de definitieve overdracht van eigendom, de koper alle noodzakelijke ondersteuning te bieden die in haar vermogen ligt.

e) Mocht de hond niet op de afgesproken datum overgedragen zijn aan de koper, dan is verkoper verplicht om de koopsom binnen 10 werkdagen terug te storten naar de koper bij annulering van de hond.
Dit geldt niet als het transport van de hond onderweg, om wat voor reden dan ook, vertraging heeft opgelopen. In dat geval verschuift de datum van overdracht automatisch mee.

f) De koper geeft verkoper toestemming om foto’s en video’s van de geadopteerde honden genomen voor of tijdens de overdracht of zelf gegeven als update, te gebruiken als promotiemateriaal voor de verkoper en te plaatsen op o.a. sociale media. Minderjarigen die op foto’s en video’s staan, zullen zonder toestemming van de ouders/ verzorgers niet getoond worden.

g) Verkoper behoud ten alle tijden het recht, zolang de hond nog niet aan u is overgedragen om het getekende koopovereenkomst in te trekken en nietig te verklaren.


Een PDF-versie van bovenstaande voorwaarden kunt u hier downloaden

E-mailen
Map