Every dog deserves a good home               
 

Jaarverslag

JaarrekeningenBeleidsplan

Stichting Paws Rescue Team

Stichting Paws Rescue Team is officieel opgericht op 15 september 2021 en is een non-profit organisatie die als doel heeft zwerfhonden in het buitenland te helpen een dierwaardig bestaan te leiden. Wij doen dit belangeloos en op vrijwillige basis. Stichting Paws Rescue Team bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers.

Kader

Dit beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde kader.

Artikel 12 van de statuten geeft het bestuur de bevoegdheid een reglement vast te stellen. Het bestuur formuleert haar beleid binnen dit statutaire kader en gebruikt het reglement als een beleids- en werkplan. Dit beleids- en werkplan is opgemaakt voor drie elkaar opvolgende jaren, te starten in september 2021 en eindigend september 2024.

Eén van de verplichtingen die voortvloeit uit de ANBI-status is een actueel beleidsplan met daarin vermeld: werkzaamheden (i.c. projecten), manieren van geldwerving, beheer vermogen en besteding vermogen.

Missie / doelstellingen

Het helpen van zwerfhonden in het buitenland, zodat zij een dierwaardig bestaan kunnen leiden.

Het doen verminderen van de zwerfhonden populatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie/castratie- en voorlichtingsprogramma’s.

Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf)hond goed samen kunnen leven, als er door de mens ook rekening gehouden wordt met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden.

Activiteiten

Materiele en financiële hulp bieden

Wij bieden ondersteuning in materiele zin door middel van het inzamelen van alle benodigdheden voor de verzorging en opvang van een zwerfhond in een opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de Stichting. Wij zorgen er voor dat deze goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen.

Wij ondersteunen ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven en betalen.

Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie zwerfhonden is het verminderen van het aantal door sterilisatie en castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfhonden ter plekke.

Adoptie van zwerfhonden

Plaatsing in Nederland doen wij alleen met honden die gezond, sociaal (ten opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersonen in het buitenland, die de hond eerst zorgvuldig observeert op deze gedragskenmerken.

Door de vrijwilligers van de Stichting die zich bezighouden met de screening van toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante adoptieprocedure de juist match gezocht voor een hond uit het buitenland.

Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen van honden uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort.

De in Nederland geplaatste hond wordt tot minimaal een half jaar na adoptie gevolgd door de Stichting. Er wordt door onze vrijwilligers twee keer (na twee weken en nog eens zes maanden na adoptie) contact opgenomen met de adoptanten. In deze gesprekken vergewist de vrijwilliger zich er van dat de hond volgens de maatstaven van de Stichting goed is terechtgekomen en eveneens volgens de maatstaven van de Stichting goed wordt behandeld. Goede behandeling volgens de maatstaven van de Stichting is beschreven in het adoptiecontract met de adoptant.

De adoptant kan te allen tijde terugvallen op de Stichting voor adviezen over (medische) verzorging en opvoeding. Als een hond door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan blijven, ondersteunt de Stichting in het zoeken naar een nieuw tehuis.

Doelgroepen

Onze doelgroepen bestaan uit:

  • Mensen die een hond willen adopteren uit het buitenland.
  • Mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een dierwaardige   leefsituatie van zwerfhondjes in het buitenland
  • Mensen die meer informatie willen over de zwerfhondenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan.

Werving van financiële middelen

Stichting Paws Rescue Team is een non-profit organisatie, gedragen door vrijwilligers. Onze financiële middelen komen voort uit:

  • Adoptie onkostenvergoeding van de honden die in Nederland worden geplaatst.
  • Incidentele en periodieke donaties.
  • Inzamelingacties ten behoeve van verkoop op rommelmarkten e.d..
  • Sponsoring.
  • Legaten/schenkingen.
E-mailen
Map